REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG W CENTRUM SZKOLENIOWO – SIMRACINGOWEGO APEX ONE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

I. Zasady Ogólne

 1. Centrum szkoleniowo-simracingowe jest integralną częścią wydzielonego obiektu Apex One znajdującego się w Galerii Handlowej Sky Tower 1. piętro przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, NIP: 8992907108.
 2. Centrum czynne jest wg harmonogramu, który może ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Godziny pracy centrum w święta i dni wolne od pracy są ustalane indywidualne i publikowane z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej www.apexone.pl oraz na fanpage’u centrum.
  • PN: 12:00 – 21:00
  • WT: 12:00 – 21:00
  • ŚR: 12:00 – 21:00
  • CZW: 12:00 – 23:00
  • PT: 12:00 – 0:00
  • SOB: 9:00 – 0:00
  • NDZ: 10:00 – 20:00
 3. Osoby chcące przebywać na terenie Apex One oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Wejście na teren obiektu stanowi akceptacje niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 5. Każdy użytkownik centrum zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu, oraz instrukcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub sytuacji zagrożenia Osoba korzystająca z symulatora jest zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania gry i wezwania obsługi. Osoba korzystająca z usług centrum jest odpowiedzialna za przestrzeganie Regulaminu przez wszystkie osoby, które wraz z nią korzystają z zamówionych usług.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nierespektujące przepisów Regulaminu lub niestosujące się do zaleceń obsługi w centrum mogą być niezwłocznie usunięte z obiektu, przy jednoczesnym obowiązku uiszczenia wszystkich należnych opłat za świadczone usługi, a w przypadku dokonania uprzedniej rezerwacji symulatorów na określony czas, również za zarezerwowane symulatory.
 7. Obsługa Apex One jest upoważniona do odmowy wstępu na teren obiektu osobom odurzonym, pod wpływem alkoholu, zachowującym się agresywnie lub naruszającym porządek, lub obyczaje.
 8. Na terenie centrum Apex One obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów, w tym alkoholowych.
 9. Na terenie centrum Apex One obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych,
  • wnoszenia broni, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • wnoszenia środków odurzających,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi (za ladę recepcji i baru, do magazynu i pomieszczeń socjalnych),
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • wchodzenia do stref z symulatorami lub bezpośrednio na symulatory bez zgody Obsługi,
  • spożywania napojów i posiłków w strefach z symulatorami,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
  • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 10. Z centrum Apex One mogą korzystać osoby:
  • które ukończyły 18 lat – samodzielnie i na własną odpowiedzialność,
  • które ukończyły 15 lat – pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodzica, lub opiekuna prawnego i na jej odpowiedzialność,
  • które nie ukończyły 15 lat wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność.
 11. Grupy zorganizowane złożone z osób poniżej 15 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie centrum Apex One. Przed wejściem na teren centrum, opiekun grupy zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Recepcji celem ustalenia zasad korzystania z symulatorów.
 12. Każdy korzystający z centrum Apex One przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z centrum Apex One oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie centrum, obsługa Apex One nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Apex One.
 14. Noszenie podczas korzystania z symulatorów biżuterii na dłoniach lub butów na wysokim obcasie jest niewskazane, może być niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 3 ust 2) lit. a) i b) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 t.j. z dnia 2017.11.30), na podstawie art. 222 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na terenie centrum Apex One, znajdującej się w budynku Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.
 16. Materiały takie jak zdjęcia, filmy, grafiki i teksty oraz logotyp i nazwa są chronioną własnością Sprzedawcy i podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. Nie zabrania się jednak robienia zdjęć.

II. Zasady korzystania z symulatorów w centrum Apex One

 1. Symulator jest urządzeniem o profesjonalnym charakterze, wyposażonym w skomplikowaną aparaturę techniczną odwzorowującym zachowanie prawdziwych samochodów wyścigowych, obsługa wymaga należytej staranności.
 2. Osoba korzystająca z usług Apex One jest odpowiedzialna za przestrzeganie Regulaminu przez wszystkie osoby, które wraz z nią korzystają z zamówionych symulatorów.
 3. Korzystając z symulatorów należy bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu, poleceń i informacji udzielanych przez obsługę centrum Apex One. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem symulatorów należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze. Po zakończeniu zamówionego czasu należy opuścić symulator i wyjść poza strefę gry.
 4. Korzystanie z Symulatora jest możliwe wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez Obsługę/Instruktora i podpisaniu dokumentu, który potwierdza, że uczestnik/nabywca został przeszkolony przez usługodawcę.
 5. Zabrania się używania elementów Symulatora bez wyraźnego przyzwolenia Obsługi.
 6. Korzystanie z symulatorów dozwolone jest tylko i wyłącznie w rękawiczkach ochronnych. Klineci mogą korzystać z własnych rękawiczek lub mogą dokonać ich zakupu w recepcji centrum.
 7. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa, w które wyposażony jest każdy z symulatorów – Apex One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub żaden uszczerbek na zdrowiu w związku z korzystaniem z symulatorów
 8. Apex One nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia mienia pozostawionego w lożach, przy stolikach lub przy strefach z symulatorami.
 9. Przy jednym symulatorze może grać i przebywać tylko i wyłącznie 1 osoba uczestnicząca w symulacji oraz Instruktor lub członek obsługi Apex One.
 10. Osoby nieznające zasad gry mają obowiązek poprosić o pomoc obsługę centrum Apex One.
 11. W przypadku zatrzymania się symulatora lub problemów z grą uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracownika lokalu.
 12. Podczas korzystania z symulatorów bezwzględnie zakazane jest:
  • korzystanie z symulatora przez więcej niż 1 osobę jednocześnie,
  • wsiadanie i wysiadanie do i z symulatora podczas jazdy (podczas aktywnej gry),
  • naciskanie jakiegokolwiek przycisków stanowiących wyposażenie symulatora lub jego zasilania bez wcześniejszej zgody Obsługi,
  • wchodzenie do strefy z symulatorami z napojami i jedzeniem,
  • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym w strefach z symulatorami,
  • pozostawianie rzeczy osobistych w strefach z symulatorami,
  • siadanie na symulatorach bez zgody Obsługi,
  • ingerencja w oprogramowanie lub grę, lub zmiana ustawień symulatora,
  • samodzielne włączanie lub wyłączanie komputera PC oraz TV, które są częścią wyposażenia stanowiska z symulatorem,
  • samodzielne podłączenie urządzeń peryferyjnych do wyposażenia stanowiska z symulatorem,
 13. Wszelkie nieprawidłowości i awarie, o których nie informuje ekran nad symulatorem, należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu obowiązuje bezwzględny zakaz kontynuowania jazdy na symulatorze. Zabrania się wchodzenia na symulator oraz próby samodzielnego usunięcia usterek.

III. Opłaty, kary, odpowiedzialność za szkody

 1. Opłaty za korzystanie z symulatorów ustala się za każdą rozpoczęte 15 minut jazdy, według stawek i cennika znajdującego się w recepcji Apex One oraz na stronie internetowej apexone.pl
 2. Osoba korzystająca z usług centrum oświadcza, iż przed rozpoczęciem gry zapoznała się cennikiem obowiązującym w Apex One i go akceptuje.
 3. Osoba korzystająca z usług centrum zobowiązuję się do zapłaty za wynajem symulatorów oraz ewentualne usługi gastronomiczne z góry, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy, w szczególności:
  • Umowy Rezerwacyjnej dla Klientów B2B oraz Grupowych
  • Umowy Wykorzystania Voucherów Prezentowych
 4. Klient (nabywca) jest zobowiązany do podania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) przed wystawieniem paragonu fiskalnego. Na podstawie art. 106b ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23) Centrum Apex One nie wystawia faktur VAT do paragonów niezawierających nr NIP.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad określonych w pkt II. ust. 10 użytkownik obowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500 zł za każde naruszenie. Kary podlegają kumulacji. W przypadku braku niezwłocznego uiszczenia ww. kar/y symulator lub symulatory zostaną automatycznie wyłączone, a uczestnicy gry wezwani przez obsługę do uregulowania ww. kar/y.
 6. Kary płatne są niezwłocznie po stwierdzeniu obowiązku ich opłaty.
 7. Niezależnie od postanowień zawartych powyżej za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 8. Centrum Apex One nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 9. Centrum Apex One nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń obsługi Centrum.

IV. Rezerwacja symulatorów

 1. Symulatory można rezerwować osobiście w Recepcji, telefonicznie, mailowo info@apexone.pl lub po zakupie Vouchera, posiadając nr Vouchera. W zakresie rezerwacji kilku symulatorów jednocześnie stosuje się Umowy Rezerwacyjne, które szczegółowo określają warunki rezerwacji, sposoby i terminy jej odwołania.
 2. W przypadku rezerwacji symulatora należy stawić się co najmniej na 10 min przed rozpoczęciem gry na Recepcji. Po upływie 10 min od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana, symulatory mogą być wynajęte.
 3. Nabywca jest zobowiązany do rezerwacji usługi w wybranym przez siebie terminie, który mieści się do 3 miesięcy od daty zakupu Vouchera upominkowego oraz w przypadku Karnetu 10h do 6 miesięcy.
 4. W razie powiadomienia centrum o spóźnieniu i utrzymaniu rezerwacji symulatorów opłata naliczana jest od godziny rezerwacji, nie zaś od momentu faktycznego rozpoczęcia gry.
 5. W przypadku zakupu kuponu (vouchera) uprawniającego do zakupu wybranej usługi lub do zniżki na usługę, Nabywca otrzyma jego kod na adres email podany w serwisie internetowym po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Zakup kuponu (vouchera) nie jest jednoznaczny z dokonaniem zakupu i rezerwacji danej usługi. W celu skorzystania z usługi Nabywca lub uprawniona przez niego osoba trzecia (posiadacz vouchera) musi dokonać wykupienia terminu/dokonania rezerwacji korzystając z otrzymanego kodu jako formy płatności.
 6. Płatności online w przypadku zakupu vouchera realizowane są przez firmę Przelewy24 zgodnie z regulaminem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 7. Voucher upominkowy można zrealizować w formie podania unikalnego kodu vouchera podczas rezerwacji symulatora lub pokazać wydrukowany voucher w recepcji centrum Apex One.
 8. Sugerujemy jak najszybsze dokonywanie rezerwacji terminu realizacji usługi, nie później niż 30 dni przed końcem ważności vouchera.
 9. Z uwagi na indywidualny charakter Usługi, podczas rezerwacji terminu realizacji decyduje zasada pierwszeństwa.
 10. Centrum Apex One nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych terminów realizacji w przypadku chęci dokonania rezerwacji w okresie krótszym, niż 30 dni przed końcem ważności Vouchera.
 11. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności, Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty lub odszkodowania, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi przez cały okres ważności Vouchera.
 12. Zakup kuponu (vouchera) nie jest jednoznaczny z dokonaniem zakupu i rezerwacji danej usługi. W celu skorzystania z usługi Nabywca lub uprawniona przez niego osoba trzecia (posiadacz vouchera) musi dokonać wykupienia terminu/dokonania rezerwacji korzystając z otrzymanego kodu jako formy płatności.
 13. Nabywca jest zobowiązany podać swoje prawdziwe i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres emial i numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji, zakupu usługi i jej realizacji.
 14. W przypadku zakupu usług niestandardowych, ustalanych indywidualnie, Sprzedawca może umożliwić Nabywcy opłacenie usługi w inny sposób oraz przyjąć wykupienie usługi bez potwierdzonej zapłaty. Umowa zostaje zawarta na osobnych warunkach, ustalonych indywidualnie z Nabywcą przy zgodzie obu stron. Za moment zawarcia Umowy uznaje się moment potwierdzenia rezerwacji przez Sprzedawcę.
 15. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Nabywca jest zobowiązany poinformować tę osobę i postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Nabywca oświadcza, że poinformował o treści regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptacje.
 16. Koszty korzystania z Symulatorów określa cennik dostępny w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a nabywcą następuje w momencie opłacenia zakupionej usługi.
 17. Obsługa ma prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego prawo do skorzystania z usługi. W przypadku gdy z usługi wykupionej w ramach umowy przez nabywcę korzysta uprawniona przez niego osoba trzecia, jest ona zobowiązana do przestrzegania zasad regulaminu.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia usługi lub przerwania realizacji usługi z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Nabywcy skorzystanie z usługi w innym dogodnym dla niego terminie. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobiegnięcia.

V. Karta Korzyści Apex One

 1. Karta Korzyści Apex One to program lojalnościowy dla Klinetów Apex One Sp. z o.o.
 2. Program lojalnościowy dedykowany jest każdemu klientowi który korzysta z usług Apex One i wykupi minimum 1H (jedna godzina) jazdy na symulatorze F1, GT lub PRO.
 3. Jednorazowo przejazd na symulatorze nie może być którtszy niż 1 godzina.
 4. Jedna godzina jazdy na symulatorze jest równoznaczna z jedną naklejką umieszczaną w Karcie Korzyści Apex One.
 5. W przypadku wykupienia dwóch godzin na symulatorze GT, F1, PRO Klinet otrzymuje 2 najlejki umieszczane w Karcie Korzyści Apex One.
 6. Po wykupieniu 5 godzin jazdy na symulatorze co jest równienzaczne ze zdobyciem 5 naklejek Apex One Klient otrzymuje 1H jazdy na symulatorze w strefie GT w prezencie ( za darmo).
 7. Godzinę jazdy na symulatorze otrzymaną w prezencie można zrealizować dokonując wcześniejszej rezerwacji symulatora w strefi GT oraz pokazując Kartę Korzyści z pięcioma naklejkami obsłudze Apex One.
 8. Obsługa Apex One zastrzego sobie odmówienie realizacji darmowego przejazdu w strefi GT (1H) Klientom którzy zniszczyli lub zgubili Kartę Korzyści lub nie uzyskali pięciu jednakowych naklejek Apex One.

V. Odwołanie rezerwacji

 1. Klient uprawniony jest do odwołania dokonanej rezerwacji:
  • w terminie dłuższym niż 2 h (dwie godziny) przed terminem rezerwacji – bezpłatnie
  • w terminie krótszym niż 2 h (dwie godziny) przed terminem rezerwacji – Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty, jak za korzystanie z symulatorów,
 2. Informacje o odwołaniu rezerwacji przesyła się drogą elektroniczną na adres info@apexone.pl lub telefonicznie. Informacje przesłane w innej formie lub po upływie terminów wskazanych w ust. 1 uznaje się za bezskuteczne, co powoduje obowiązek zapłaty jak za korzystanie z symulatorów.
 3. Zasady odwołania rezerwacji stosuje się odpowiednio również do zmniejszenia liczby zarezerwowanych stymulatorów w ramach dokonanej rezerwacji.
 4. W przypadku braku skutecznego odwołania rezerwacji lub niestawienia się w terminie rezerwacji Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty opłaty, jak za korzystanie z symulatorów w terminie 7-dni od terminu rezerwacji.
 5. Apex One zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania kolejnych rezerwacji jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie rezerwacje.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez centrum Apex One Usług, oraz pozostałe reklamacje związanie z prowadzeniem centrum mogą być składane przez Klienta na przykład:
  • osobiście w recepcji Apex One,
  • pisemnie na adres: „APEX ONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@apexone.pl
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości, żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje się niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

VII. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we
  Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, (53-332 Wrocław), dalej Spółka,
 • Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: rodo@apexone.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub ze względu na uzasadniony interes Administratora (względy bezpieczeństwa),
 • Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności, obsługa recepcji Apex One, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić Administratorowi na adres: rodo@apexone.pl
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO,
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla zawarcia umowy,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporów.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę, o czym poinformuje on w Serwisie Internetowym. W przypadku zakupu usług dokonanych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowanie mają postanowienia Regulaminu aktualne w dniu rezerwacji.